"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Nowa Sól - Miasto"

Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu rozpoczęła z dniem 01 września br realizację przedsięwzięcia pt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Nowa Sól - Miasto" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

REKRUTACJA
Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Nowa Sól - Miasto" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkołach podstawowych w Nowej Soli do dnia 15 września br. trwać będzie proces rekrutacji przyszłych uczestników projektu. Decyzję o grupie docelowej podejmie zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej każdej ze szkół. Dodatkowe informacje pod telefonem:
SP nr 1-068 387 54 04.

Informacja o projekcie...WIĘCEJ
Informacja o rekrutacji...WIĘCEJ
Prezentacja zajęć...WIĘCEJ
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym także zagrozonych ryzykiem dysleksji
Zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla uczniów zdolnych
(kółko matematyczno-przyrodnicze)
Zajęcia dla uczniów zdolnych
(kółko matematyczno-przyrodnicze)