GABINET PIELĘGNIARSKI
GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00
pielęgniarka p. Jadwiga Ostrowska         Pielęgniarka szkolna jest profesjonalnym pracownikiem medycznym realizującym zadania z zakresu opieki zdrowotnej na terenie szkoły. Zajmuje się prowadzeniem działań profilaktycznych i prowadzeniem edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Poziom wykształcenia, kompetencje i samodzielność pielęgniarki pozwala na indywidualne dostosowanie planu pracy do potrzeb i warunków placówki. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy między innymi:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
 • kierowanie postępowaniem po-przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 • czynna opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja (wyłącznie na postawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem POZ) zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

  W ochronie i promocji zdrowia powinni uczestniczyć:

 • RODZICE, którzy ponoszą prawną i moralną odpowiedzialność za zdrowie swoich dzieci. Bez ich udziału i wsparcia uczeń ma ograniczone możliwości, np. zmiany sposobu żywienia, warunków życia i pracy w domu,
 • UCZEŃ, który w procesie wychowania, w tym także w kontaktach z lekarzami i pielęgniarkami, uczy się odpowiedzialności za swoje zdrowie,
 • SZKOŁA, która powinna być odpowiedzialna za stworzenie uczniom środowiska fizycznego i społecznego sprzyjającego zdrowiu i umożliwić uczniom edukację zdrowotną,
 • PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA, którzy zapewniają uczniom podstawowe świadczenia medyczne (profilaktyczne i lecznicze), uczestniczą w ich edukacji zdrowotnej oraz wspierają uczniów, ich rodziców i szkołę w rozwiązywaniu ich problemów zdrowotnych.